Годишното собрание на КОП

Работилница 1 – Култивирано земјоделско производство со фокус на зачински, ароматични и лековити билки
Предавач: Проф. Др. Зоран Димов

Работилница 2 – Македонска традиционална медицина
Доктор по фитомедицина и агроекологија Член на клубот на иновативни умови при Европската акдемија на науки Добитник на 8 меѓународни и 4 национални признанија за најдобар млад научник во делот на фитотерапија-фитомедицина фитонутриционизам и агроекологија.
Предавач: Др. Драган Јованов

Работилница 3: „Најнови истражувања на лековити билки на Универзитетот во Прешов, Словачка“,
„Насади на смрека и квалитетот на Словачкиот алкохолен пијалок „Боровичка“
Предавач: Проф. Др. Иван Саламон
Гости:
Дипл.Инж. Петер Фалис
М-р Јана Марицакова

Работилница 4: Берба и обработка на диворастечки растенија
Предавач: Г-дин Панче Николов